JOGI NYILATKOZAT

Részletes tájékoztatás a Napfény Park Bevásárlóközpont területén alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerről

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a 6729 Szeged, Szabadkai út 7. szám alatt található Napfény Park Bevásárlóközpontban, az épületben és a körülötte elhelyezkedő kiszolgáló területeken és parkolóban az Erste Ingatlan Alap (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., Adószám: 18182587-2-44) megbízásából a TÁLENT Védelem Kft. (1203 Budapest, Téglagyártó út 9. fszt. 128.; Adószám: 12740033-2-43; a „Szolgáltató”) elektronikus megfigyelőrendszert működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 órán keresztül üzemel.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használatának szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alkalmazandók. Ennek megfelelően, az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása érdekében kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt területre a jelen tájékoztató, illetve a bejáratnál jól látható helyen elhelyezett piktogram ismeretében belép.

A Bevásárlóközpont területére tilos bevinni: (i) kutyát; (ii) kerékpár, (iii) közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket; (iv) gyúlékony anyagokat.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató vagyonőr munkatársa tevékenységének végzése során az Szvtv. 26., (1) bekezdése szerint jogosult:

  1. a Bevásárlóközpont területére belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén – a Bevásárlóközpont eltérő rendelkezésének hiányában – az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani;
  2. a Bevásárlóközpont területére belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, és szállítási okmány bemutatására felhívni;
  3. a Bevásárlóközpont területén tartózkodó vagy onnan kilépő személyt – az Szvtv. 28. , rendelkezései szerint – csomagja tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni;
  4.  a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni;
  5. elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni;
  6. a Bevásárlóközpont területére belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.

A kezelt személyes adatok köre: a látogatók kamerafelvételeken látszódó képmása.

A Szolgáltató által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A rögzített felvételekbe betekintési jogosultsággal kizárólag a vagyonőr, a Bevásárlóközpont tulajdonosa és üzemeltetője rendelkezik. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerülhet. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Szolgáltató ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A felvételeket a Szolgáltató a monitor-, ill. diszpécser szobában tárolja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását is. Továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztató a Napfény Park Bevásárlóközpont területén, illetve annak rendezvényein készült kép- és hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Napfény Park Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) teljes, külső és belső területén, és a hozzá tartozó kiszolgáló területeken (parkoló, egyéb külső területek) és annak e területeken szervezett rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet önről. A Bevásárlóközpont fentiek szerinti területére történő belépéssel, illetve a Bevásárlóközpont rendezvényein történő részvétellel ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, és hogy a felvételt a Bevásárlóközpont tulajdonosa nevében eljáró cég (Erste Alapkezelő Zrt.; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; adószám: 11898336-2-41), illetve a Bevásárlóközpont marketing tevékenységét végző Marketing Store Kft. (székhely: 6722 Szeged, Gogol u. 9. I/2. ; adószám: 14933295-2-06) mint adatkezelők marketing célokra (mint pl. a Bevásárlóközpont népszerűsítése) felhasználják.

Az adatkezelők biztosítják az Önről készült kép- és hangfelvételek biztonságát, továbbá végrehajtják azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezetik azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Az adatkezelők az Önről készült kép-és hangfelvételt a fent meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosultak kezelni. Hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mailben (napfenypark@marketingstore.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Marketing Store Kft. 6722 Szeged, Gogol utca 9. I/2.)

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőktől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, ii) kérheti az adatkezelőktől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és (iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.: „NAIH”) vagy bírósághoz fordulhat.

A Marketing Store Kft. nyilvántartási száma a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: bejegyzés alatt.

A Bevásárlóközpont tulajdonosának nevében eljáró cég nyilvántartási száma a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH-50016/2012.